Styrelsen


Skogskojans styrelse består av 7 stycken, på årsmötet valda, föräldrar.

Styrelsen  är huvudman för utbildningen och tillika arbetsgivare.


Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen
genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag,
läroplaner och andra föreskrifter. Lpfö 18


Skollagen 2 kap. 8 §
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och de
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra
författningar.


Skollagen 8 kap. 8 §
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt
erbjuds en god miljö.


Ordförande

Elin Vidberg

076-016 17 27

Kontakta styrelsen på

styrelsen@skogskojan.se