Verksamheten


Skogskojans förskola har plats för ca 30 barn. Vi har två avdelningar.

Ekorrens avdelning för barn 1-3 år, Harens/Björnens avdelning för barn 3-5 år


Mellan ca 08:00–15:00 har vi delad verksamhet, resten av dagen är

avdelningarna tillsammans.


Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete
med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

LpFö - 18


TRYGGHET, GLÄDJE och LEK är viktiga ledord för oss på Skogskojan.


Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera
och bearbeta intryck.

LpFö - 18


För oss är det viktigt att vi visar respekt för barnens lek och ger tid och utrymme för leken. Genom leken lär sig barnen bl.a. turtagande, visa hänsyn och att respektera varandra. Vi pedagoger är delaktiga i barnens lek, uppmuntrar och utmanar barnen att utvecklas i leken och genom leken.



Små barn mår bäst av samvaro och lek i lugn och trygg miljö med fasta rutiner. Så dagsprogrammet på Ekorrens avdelning ser ganska lika ut från dag till dag, våra samlingar innehåller många återkommande aktiviteter under en längre period för att barnen ska känna igen och känna sig trygga och därigenom vara aktiva och medverka i de olika aktiviteterna.

På Ekorrens avdelning utgår all vår utbildning från våra tre viktiga grundstenar TRYGGHET, GLÄDJE och LEK.

Här ges också den första grundläggande läran för barnen i att lära sig att kunna fungera i grupp.


Utbildningen på Harens/Björnens avdelning utgår givetvis ifrån samma grundstenar som på Ekorren och utmaningarna stegras allt eftersom barnen växer i ålder och mognad.  Mer material erbjuds för att låta barnet skapa och utveckla sin fantasi och skaparlust.

Stor vikt läggs också vid att låta barnet ta eget ansvar och vara delaktiga.


Vår undervisning,som är målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande sker både som planerad och spontan aktivitet. Undervisning i förskolan kan förklaras med att vi skapar gemensamt fokus, riktar barnens intresse och blick mot ett gemensamt objekt genom exempelvis samtal, utforskande och undersökande aktiviteter.


Naturen är en fantastisk källa till kunskap, rörelse och lek. Skogen ligger nära vår förskola och vi har möjlighet att gå dit och leka och upptäcka naturen. Vi har också satsat på att utveckla vår utegård genom att skapa en inspirerande miljö för lek och lärande.



Vi använder oss av TYRA appen för dokumentation och kommunikation.